ผลสรุปงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 4

สรุปผลการแข่งขันทักษะความสามารถพลเมืองเชียงใหม่ “การแข่งขันหุ่นยนต์ นักเรียน นักศึกษา”

สรุปผลการดำเนินงาน โครงการอบรมและแข่งขันทักษะทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศ สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561

พหุภาษา รูปแบบการพัฒนาการศึกษาในศตวรรษที่ 21 สำหรับเด็กกลุ่มชาติพันธุ์

งานประกวดแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่ง

 

ข้อสรุปอื่นๆ กำลังจัดทำเพิ่มเติม . ..  . .