กิจกรรมโครงการนำร่อง

  1. โครงการ โรงเรียนเครือข่ายการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐาน สร้างโรงเรียนตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสมอง Brain – Based Leaning (BBL อบจ.Chiangmai Model)
  2. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ
  3. โครงการอบรมผู้ปกครอง ฺฺBBL อบจ.Chiangmai Model