สถานศึกษา/หน่วยงานทางการศึกษา/ศาสนา/แหล่งภูมิปัญญา จังหวัดเชียงใหม่

สถานศึกษารางวัลพระปกเกล้า(กก.ตชด.33)

สถานศึกษารางวัลพระปกเกล้า(กศน.เชียงใหม่)

สถานศึกษารางวัลพระปกเกล้า(เขต1เอกชน)

สถานศึกษารางวัลพระปกเกล้า(เขต1)

สถานศึกษารางวัลพระปกเกล้า(เขต2เอกชน)

สถานศึกษารางวัลพระปกเกล้า(เขต2)

สถานศึกษารางวัลพระปกเกล้า(เขต3เอกชน)

สถานศึกษารางวัลพระปกเกล้า(เขต3)

สถานศึกษารางวัลพระปกเกล้า(เขต4เอกชน)

สถานศึกษารางวัลพระปกเกล้า(เขต4)

สถานศึกษารางวัลพระปกเกล้า(เขต5เอกชน)

สถานศึกษารางวัลพระปกเกล้า(เขต5)

สถานศึกษารางวัลพระปกเกล้า(เขต6เอกชน)

สถานศึกษารางวัลพระปกเกล้า(เขต6)

สถานศึกษารางวัลพระปกเกล้า(โรงเรียนพระปริยัติธรรม)

สถานศึกษารางวัลพระปกเกล้า(สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน

สถานศึกษารางวัลพระปกเกล้า(สถาบันระดับอุดมศึกษา)

สถานศึกษารางวัลพระปกเกล้า(สพม.34)

สถานศึกษารางวัลพระปกเกล้า(สังกัด ทต.และอบต.เชียงใหม่)

สถานศึกษารางวัลพระปกเกล้า(สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่)

สถานศึกษารางวัลพระปกเกล้า(สังกัดอบจ.เชียงใหม่)