เพื่อพิจารณาคำขอและประเมินผู้ขอรับทุน ประเภท ทุนสายสามัญ ในอำเภอไชยปราการ

วันที่ 20 มีนาคม 2562 คณะอนุกรรมการ
เพื่อพิจารณาการจ่ายเงินหรือทรัพย์สินตาม
วัตถุประสงค์ โครงการระดมทรัพยากร เพื่อ
การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ : กองทุน 10 บาท)ลงพื้นที่
เพื่อพิจารณาคำขอและประเมินผู้ขอรับทุน
ประเภท ทุนสายสามัญ ในอำเภอไชยปราการ