ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบพิจารณาคำขอ ดูสภาพจริง สัมภาษณ์ และประเมินผู้ขอรับทุน (กองทุนปฏิรูปการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ : กองทุน 10 บาท) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ประเภท ทุนยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคคล ครู อาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์การเรียนรู้ ณ โรงเรียนบ้านขุนแตะ อำเภอจอมทอง

____วันที่ 20 มีนาคม 2562
____คณะอนุกรรมการภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบพิจารณาคำขอ ดูสภาพจริง สัมภาษณ์ และประเมินผู้ขอรับทุน (กองทุนปฏิรูปการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ : กองทุน 10 บาท) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
ประเภท ทุนยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคคล ครู อาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์การเรียนรู้
ณ โรงเรียนบ้านขุนแตะ อำเภอจอมทอง54256590_2251430668402922_4956495325914202112_o 54518416_2251430688402920_9108508535297146880_o 54728839_2251430718402917_6360257978762788864_o 55575860_2251430648402924_7530307508003405824_n