การประชุมสัมมนาภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษาครั้งที่ 2/2559

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดการประชุมสัมมนาภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษาครั้งที่ 2/2559 โดยได้รับเกียรติจากนายกฤษณ์ ธนาวนิช รองผู้ว่าราชการจะงหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุม ผู้ดำเนินการในการประชุมโดยนายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือร่วมกันเกี่ยวกับการดำเนินการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา, สร้างการมีส่วนร่วม ระดมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเพื่อประโยชน์ในการบูรณาการโครงการสำคัญร่วมกันกับหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่