งานมหกรรมการศึกษาชนเผ่าพื้นเมือง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559 “การศึกษาชนเผ่าพื้นเมือง : หลากหลาย พริก เพื่อพลิกการเรียนรู้”

เครือข่ายการศึกษาชนเผ่าพื้นเมือง ร่วมกับภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานมหกรรมการศึกษาชนเผ่าพื้นเมือง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559 “การศึกษาชนเผ่าพื้นเมือง : หลากหลาย พริก เพื่อพลิกการเรียนรู้” ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมการศึกษาชนเผ่าพื้นเมือง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559 “การศึกษาชนเผ่าพื้นเมือง : หลากหลาย พริก เพื่อพลิกการเรียนรู้” โดยมีนายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน เพื่อนำเสนอผลการเรียนถอดบทเรียน การปฏิบัติการที่ดี และสิ่งท้าทายจากการจัดการศึกษารูปแบบต่างๆ สำหรับเด็กชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองบนพื้นที่สูง พร้อมรณรงค์และสร้างความตระหนักถึงผลดีของการใช้ภาษาแม่เป็นฐานในการจัดการเรียนรู้ สำหรับเด็กชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย อีกทั้งเป็นพื้นที่แสดงศักยภาพของเด็กและเยาวชนชนเผ่าพื้นเมือง ในการขับเคลื่อนงานอย่างมีส่วนร่วม และเป็นเวทีพัฒนาความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนงานประเด็นการศึกษาชนเผ่าพื้นเมือง ซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับคือผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจและเล็งเห็นความสำคัญของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นภาษาแม่และวิถีวัฒนธรรมชุมชนเป็นฐานในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนชนเผ่าพื้นเมืองบนพื้นที่สูง เด็กและเยาวชนชนเผ่าพื้นเมืองได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และยกระดับศักยภาพของตนเองมากขึ้น และได้แผนยุทธศาสตร์ที่สามารถนำไปปฏิบัติการขับเคลื่อนงานของเครือข่ายการศึกษาชนเผ่าพื้นเมืองต่อไป โดยการจัดงานมหกรรมการศึกษาชนเผ่าพื้นเมือง ครั้งที่ 2 ได้รับการสนับสนุนการจัดงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มูลนิธิเด็กเพสตาลอซซี่ (Pestalozzi Children’s Foundation) และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีกิจกรรมภายในงาน อาทิ การเสวนา เรื่อง “รูปแบบการศึกษาที่เหมาะสมสำหรับชนเผ่าพื้นเมือง” และ “แนวทางการสนับสนุนการศึกษาชนเผ่าพื้นเมือง” การจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการศึกษา ชนเผ่าพื้นเมืองจากโรงเรียนต่างๆ การแสดงจากนักเรียนโรงเรียนชนเผ่าพื้นเมือง เป็นต้น