ขอขอบคุณวิทยาลัยพายัพเทคโนโลยี และบริหารธุรกิจ

ขอขอบคุณวิทยาลัยพายัพเทคโนโลยี และบริหารธุรกิจ ที่ร่วมประชาสัมพันธ์ และรณรงค์การรับบริจาคกองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่(กองทุน 10 บาท) พร้อมทั้งให้โอกาสภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษาได้เข้าพบปะชี้แจงรายละเอียดกองทุนให้กับกับเรียนนักศึกษาได้เข้าใจรายละเอียดเกี่ยวกับกองทุนในวันนี้ (วันที่ 14 มกราคม 2562) 🙏ขอบคุณที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่🙏