การอบรมสัมมนาผู้ปกครองห้วข้อ”เส้นทางสู่อนาคตส่งเสริมให้ลูกเรียนอย่างไรและมีทักษะอะไรจึงจะไปรุ่ง” โดยดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์และคณะทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านความคิดสร้างสรรค์ ณ โรงเรียนบ้านศาลา

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านศาลา นายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติ์เป็นประธานในการอบรมสัมมนาผู้ปกครองห้วข้อ”เส้นทางสู่อนาคตส่งเสริมให้ลูกเรียนอย่างไรและมีทักษะอะไรจึงจะไปรุ่ง” โดยดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์และคณะทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านความคิดสร้างสรรค์ ในการอบรมครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างทักษะและความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปกครองในทิศทางการจัดการศึกษาและการอบรมเลี้ยงดูลูกหลานให้มีความพร้อมต่อการดำรงตนในยุคใหม่ และเพื่อสร้างและขยายเครือข่ายโรงเรียนผู้ปกครองให้เข้มแข็งและทั่วถึงเต็มพื้นที่ ต่อไป