การประชุมผู้บริหารต้นสังกัดสถานศึกษาทุกสังกัด เพื่อคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีความเป็นเลิศ ประเภทละ 300 คน เพื่อเข้าสัมมนาทางวิชาการกับผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ

วันที่ 9 มกราคม 2560 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา นายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารต้นสังกัดสถานศึกษาทุกสังกัด เพื่อคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีความเป็นเลิศ ประเภทละ 300 คน เพื่อเข้าสัมมนาทางวิชาการกับผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ ตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ในงานปฎิรูปการศึกษาเชียงใหม่ครั้งที่ 2 โดยจะจัดในวันที่ 30-31 มกราคม. 2560 ณ ห้องลีลาวดี 1-2 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่. ในโครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาสู่การเปลี่ยนแปลง(SUPER LEADER)และพัฒนาครูผู้สอนเพื่อความเป็นเลิศ(SUPER TEACHER)