ทูตสื่อสารการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ร่วมกันประชาสัมพันธ์การจัดงานปฎิรูปการศึกษาเชียงใหม่ครั้งที่ 2 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 30-31 มกราคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ

วันที่ 16 มกราคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ ทูตสื่อสารการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ จำนวน 70 คน (นักเรียนจากโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย จำนวน 60 คนและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านศาลาจำนวน 10 คน) ได้ร่วมกันประชาสัมพันธ์การจัดงานปฎิรูปการศึกษาเชียงใหม่ครั้งที่ 2 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 30-31 มกราคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ ซึ่งเป็นการเพิ่มทักษะการสื่อสารให้กับนักเรียน โดยใช้วิธีการเรียนรู้นอกห้องเรียนด้วยการปฏิบัติจริง บูรณาการทุกรายวิชา.