การเตรียมพร้อมสำหรับงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

เตรียมพร้อมสำหรับงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 “การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่สู่คุณภาพที่หลากหลาย” ชึ่งจะจัดในวันที่ 30 – 31 มกราคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ เพื่อเสนอผลผลิตของการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ในระยะ 1 ปี ตามแผนยุทธศาสตร์ให้สาธารณะได้รับทราบ เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วม เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของทุกภาคส่วนในประเด็นสำคัญที่จะร่วมกันเสนอแนะ แสวงหาแนวทางในการขับเคลื่อนเพื่อแก้ปัญหาของชาวเชียงใหม่ เน้นย้ำและเสนอนวัตกรรมการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ และเพื่อ ขยายเสริมพลังประชารัฐร่วมจัดการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล