ออกพื้นที่ เพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ : กองทุน 10 บาท) ระดับอำเภอ

____นายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (เลขานุการภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา) พร้อมด้วยคณะผู้แทนภาคีเชียง ใหม่ เพื่อการปฏิรูปการศึกษาได้ออกพื้นที่ เพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ : กองทุน 10 บาท) ระดับอำเภอ
____การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อชี้แจงหลักการ แนวคิด การดำเนินงานของกองทุน รวมทั้งชี้แจงรายละเอียดหลักเกณฑ์และแบบคำขอรับการสนับสนุนจากกองทุน โดยขอความร่วมมือจากผู้นำชุมชน หน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่แต่ละอำเภอ ได้มีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์และร่วมกันบริจาคสมทบ กองทุน 10 บาท ประจำปี 2562 ซึ่งจะเปิดรับบริจาคในวันที่ 1 – 31 มกราคม 2562