ภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา ประชุมปรึกษาหารือเพื่อขับเคลื่อนการจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา ประชุมปรึกษาหารือเพื่อขับเคลื่อนการจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการที่ได้ประกาศให้เชียงใหม่เป็นจังหวัดนำร่อง ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่