องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดพิธีเปิดศูนย์รับบริจาคกองทุนฯ

______องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับ ภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา ได้จัดทำโครงการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ : กองทุน 10 บาท) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณะประโยชน์ ด้านการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสทางการศึกษา การประกอบอาชีพ ตลอดจนการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลหน่วยงาน องค์กร หมู่บ้าน ชุมชน ที่สนับ สนุนการพัฒนาการจัดการศึกษาและสังคมน่าอยู่ โดยขอรับบริจาค คนละ 10 บาท หรือตามจิตศรัทธา ระหว่างวันที่ 1 – 31 มกราคม 2562
_______วันที่ 2 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ หน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดพิธีเปิดศูนย์รับบริจาคกองทุนฯ โดยมีนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี และนายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และเลขานุการภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา ได้กล่าวรายงาน
_______กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านเหริน ยี่เซิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ ได้เข้ากิจกรรมและร่วมบริจาคในกิจกรรมครั้งนี้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา คณะภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา ผู้บริหารและนักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้