คณะกรรมการบริหารภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา เข้าพบนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรายงานผลการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่

วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการบริหารภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา เข้าพบนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรายงานผลการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ โดยภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา และการดำเนินงานกองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ (กองทุน 10 บาท) ณ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่